10.team

Tilaus- ja käyttöehdot

1. Sopimuksen syntyminen

10 Sports Marketing Hub (jäljempänä 10.fi)markkinoi ja myy urheilukumppanuuksia jamuita palveluita yritysasiakkaille japienyrittäjille, jotka ostavat niitä pääasiassaelinkeinotoimintaansa varten (jäljempänä”Kumppani”).

Kumppanuus (jäljempänä ”Sopimus”) syntyysen sisältöisenä, kuin on tilausta tehtäessäsuullisesti tai kirjallisesti sovittu. Lisäksi nämäYleiset tilausehdot sekä 10.fin mahdollisestiantamat palveluita koskevat ohjeet tulevat aina10.fin ja Kumppanin välisen Sopimuksen osaksi.

10.fi antaa tai lähettää Kumppanille kirjallisentilausvahvistuksen tai sopimuksen, jonkaliitteenä nämä Yleiset tilausehdot ovat.Sopimuksen syntyminen ei edellytätilausvahvistuksen allekirjoittamista eikäpalauttamista. Kumppanin velvollisuutena ontarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltäänKumppanin tilausta.

2. Verkkotilaukset

Verkkotilauksia voi tehdä vain
hyväksymällä verkkopalvelussa nämä Yleisettilausehdot.

10.fillä on oikeus lopettaa verkkotilauspalvelunylläpitäminen sekä muuttaa, lisätä tai
poistaa sen valikoima osittain tai kokonaan.10.fi ei myöskään vastaa verkkotilauksenkäyttöön liittyvistä vahingoista eikä takaaverkkotilauksen keskeytyksetöntä taivirheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaaesiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- taiylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

Verkkopalvelun sisältö mukaan lukien kuvat,tekstit, tuotetiedot, videot ja tekniikka on 10.fintekijänoikeuksien ja muiden aineettomienoikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonkaluvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä.

Kumppani voi tilata palveluita ilmanrekisteröitymistä verkkomaksupalvelussa.Kumppania kehotetaan tarkistamaantilauksensa sisältö huolellisesti ennen sensitovaa vahvistamista. Sopimusverkkotilauksesta syntyy, kun 10.fi onlähettänyt tilausvahvistuksen Kumppaninilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.Kumppanin velvollisuutena on tarkistaa, ettätilausvahvistus vastaa sisällöltään tilausta.

Palveluiden hinnat määräytyvät tilaushetkellävoimassa olevien hintojen mukaisesti, neilmoitetaan verkkosivuilla ja hinnastoissaarvonlisäverottomina eivätkä sisällä mahdollisiatoimitus- ja käsittelykuluja. Hinta ei sido 10.fitä,mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, ettäKumppanin voidaan katsoa ymmärtäneen senolevan virheellinen. Verkkotilauksenmaksuvälineinä käyvät yleisimmät luottokortit.Korttimaksaminen tapahtuu turvallisestisalatulla maksulomakkeella. 10.fi ei talletakorttitietoja eikä vastaa kolmannen osapuolentarjoaman maksupalvelun toiminnasta.

3. Tilausten välittäminen

10.fi hallinoi myös 10.team -osoitteessatoimivaa markkinointialustaa (Alusta), jossatehdyissä Verkkotilauksissa 10.fi toimii tilauksenja maksun välittäjänä tuotteita ja palveluitaanAlustalla markkinoiville urheiluorganisaatiolle jayrityksille (Kohde).

Tilatessaan Kumppani vahvistaa tiedostavansa,että Kohde vastaa alustalla markkinoimistaantuotteista ja palveluista, niiden toimittamista jatuottamisesta Kumppanille sekä niihin liittyvistäimmateriaalioikeuksista. Kumppani vastaatilauksesta Kohteelle Sopimuksen mukaisesti jatilauksen tekevä luonnollinen henkilö vahvistaaomaavansa tarvittavan toimivallan tilatakseenKohteelta ja käyttääkseen valitsemaansamaksutapaa Kumppanin puolesta sekä olevansatäysi-ikäinen.

Vastaanotettuaan Alustalla tehdyn tilauksen,10.fi välittää tilauksen tiedot Kohteelle eikä10.fi ole osapuoli Kumppanin ja Kohteenvälisessä asiakassuhteessa. 10.fi ei vastaaKumppanin ja Kohteen väliseen tilaukseenliittyvistä viivästyksistä eikä mistäänvaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolellaolevasta välillisestä tai epäsuorasta vahingostatai esteestä.

4. Kohteet ja vahvistaminen

10.fin sponsoroinnin Kohteiden kanssa sopimatyhteistyöt ovat voimassa toistaiseksi.

Sponsoroinnin Kohteella on oikeus hyväksyä10.fin sopimat uudet Kumppanit ja sisällöt.Yhteistyö Kohteen kanssa voidaan vahvistaa,mikäli Kohde ei 14 vuorokauden kuluessasaatuaan tiedon 10.fi:n Kumppanin kanssasolmittavasta tai esimerkiksi verkkopalvelussajo tilaushetkellä syntyneestä sopimuksesta oleilmoittanut, että Kohde ei hyväksy uuttaKumppania. Edellä mainitulle Kohteenkieltäytymiselle tulee kuitenkin kaikissatapauksissa olla painava syy. Mikäli Kohdeilmoittaa haluavansa kieltää 10.fin taiKumppanin julkaiseman sisällön, on Kumppaninja 10.fin viipymättä ryhdyttävä toimiin senpoistamiseksi.

10.fillä on oikeus käyttää tämän sopimuksenpuitteissa tuotettua sisältöä kaikessatuotannossaan haluamallaan tavalla mm. 10.fin,Kohteiden ja sosiaalisen median kanavissa.

5. Kumppanuus ja laskutus

Sopimuksen mukainen yhteistyö onluonteeltaan jatkuvaa ja sen tavoitteena on ollatuloksellinen ja pitkäikäinen kumppanuus.Kumppani voi kutsua itseään Kohteenyhteistyökumppaniksi tai sponsoriksi.

Tilaukseen kuuluvat yhteistyöt sponsoroinninkohteiden kanssa neuvotellaan ja niidenhyödyntämiseksi tarjottavat palvelut pyritääntoteuttamaan 30 vuorokauden kuluessaSopimuksen vahvistumisesta tilauksenmukaiselle sopimuskaudelle ja tilauksenmukaisen budjetin laajuudessa. Sopimuskaudenaikana 10.fi tekee Kumppanin pyynnöstämuutoksia veloituksetta kuitenkin niin että niiden toteutunut työmäärä on kuukaudenaikana enintään 4 työtuntia.

Mikäli Kumppanin tilaus pitää sisällään 10.fintuottamia Kumppanin käytettäväksi tuotettaviasisältöjä, tämä tilaus sisältää yhdenkommenttikierroksen ja sitä seuraavanlopputuotoksen. Mahdolliset lisäksi tehtävätversiot, esimerkiksi eri kielillä, tai ylimääräisetkorjaus- ja kommentointikierrokset sekäKumppanin myöhemmin erikseen toivomat jaedellä mainitun veloituksettoman työmääränylittävät lisätyöt laskutetaan toteutuneidentyötuntien mukaisesti yleisellä 125 eurontuntihinnalla. 10.fi voi käyttää sisällön taimuiden palveluidensa tuottamisessa myöskolmansia osapuolia ja alihankkijoita sekäkäyttää tuotantoaan referenssinä, elleiKumppani sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Mikäli Kumppanin tilaus pitää sisällään sisältöjätai kuvaoikeuksia, myönnetään KumppanilleSopimuksen voimassa ollessa rajoitettu oikeuskäyttää tämän yhteistyön puitteissa tuotettuasisältöä Kumppanin omassa ja omistamiensabrändien markkinointiviestinnässä siten, ettäKumppani voi julkaista, hallinnoida, muokata jaylläpitää sisältöjä sopimuksen ehtojenmukaisesti. Kumppani ei voi siirtää edellätarkoitettua käyttöoikeutta eikä myöntää(ali)lisenssiä käyttöoikeuteen kolmannelleosapuolelle.

Kumppanin ja Kohteen tapaamisiin liittyvätmatka- ja majoituskulut eivät sisälly tilaukseen.Kumppanin pyynnöstä toteutetuidentapaamisten matka- ja majoituskulutlaskutetaan Kumppanilta toteutuneiden kulujenperusteella.

10.fi pidättää itsellään oikeuden ilmankorvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaasovittu sisällön julkaisu sekä vaihtaasponsoroinnin Kohdetta erityisten syiden niinvaatiessa. 10.fi ilmoittaa tällaisista muutoksistaKumppanille välittömästi sekä pyrkiijärjestämään tilalle uuden vastaavan.

Mikäli viranomaisten määräämien julkistenmaksujen suuruus tai peruste muuttuu jokosäädösmuutosten tai verotuskäytännönmuuttumisen takia, 10.fin palveluiden hinnatmuuttuvat vastaavasti muutoksenvoimaantullessa välittömästi ilman eriilmoitusta.

Laskuihin lisätään kulloinkin voimassa olevaarvonlisävero sekä mahdolliset laskutuskulut jamaksuehto on 14 vuorokautta laskunpäiväyksestä.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä,voi 10.fi katkaista sopimuksen kohteena olevatkumppanuudet toistaiseksi. Kumppanilla ei oleoikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltäajalta, kun kumppanuus on katkaistunaKumppanin maksuviivästyksen tai muunsopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli Kumppaniei 30 vuorokauden kuluessa eräpäivästä maksalaskuaan, syntyy 10.fille oikeus purkaa sopimus,jonka jälkeen Kumppanuus voidaan purkaakokonaan. Kumppani on mahdollisestapurkamisesta huolimatta velvollinenmaksamaan sopimuksen kohteena olevaterääntyneet maksut.

6. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Osapuolet vastaavat omista julkaisuistaan jaettä niissä noudatetaan tekijänoikeuksia sekähyviä markkinointitapoja.

Oikeudet Kumppanin toimittamiin aineistoihinja sisältöihin säilyvät Kumppanilla. Kumppanivastaa yksin 10.fille antamiensa tietojenoikeellisuudesta, antamansa aineiston käytönluvallisuudesta ja hyväksymänsä sisällönkäyttämisen tai julkaisemisen aiheuttamastavastuusta.

10.fillä on yksinomainen oikeus päättää siitä,onko sisältöjen käyttö edellä tarkoitetullatavalla tämän sopimuksen vastaista. 10.fillä eiole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Kumppaninja sponsoroinnin Kohteen levittämää taijulkaisemaa sisältöä. Mikäli on perusteltu syyolettaa, että sisältö tai sisällön osa on edelläkuvatulla tavalla kiellettyä, 10.fillä on oikeusmuttei velvollisuutta poistaa kyseinen sisältö taisen osa ilman Kumppanin suostumusta.Kumppani vastaa 10.fin tuottaman sisällön taiKohteen oikeuksia sisältävän materiaalinjulkaisun lopettamisesta ja aineistontuhoamisesta viipymättä, kaikissa olosuhteissaviimeistään 3 kuukauden kuluessa Sopimuksenpäättymisestä.

Immateriaalioikeudet laajassa merkityksessäkattaen tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkitja muut lailla suojatut immateriaalioikeudetsekä omistusoikeus sisältöihin ja niidenvalmistuksessa tai muutoin syntyneisiin muihinmateriaaleihin ja versioihin, kutensyntyneeseen kuvausmateriaaliin, valokuviin,videoihin, ääneen, vedoksiin ja muuhunkuvauksissa tuotettuun materiaaliin kuuluvatyksin 10.fille ellei niitä ole edelleen siirrettyKumppanille. 10.fi omistaa myös kaikkioikeudet sisällön kopioihin, käännöksiin,sovituksiin, muutoksiin, uudelleenjärjestelyihin,muokkauksiin tai johdannaisiin, mukaan lukienniiden parannukset tai kehitykset jakaikenlainen levittäminen. Edellä mainitutoikeudet syntyvät 10.fille välittömästi jasamanaikaisesti kyseisen sisällön tuottamisenyhteydessä.

7. Yleiset urheilun säännöt

Sponsoroinnin Kohteet sitoutuvatnoudattamaan kulloinkin voimassa olevia omanlajinsa kilpailu- ja vedonlyöntiin liittyviäsääntöjä sekä antidopingsäännöstöjä. Näihinliittyvä todistettu rikkomus, velvollisuuksienvastainen menettely tai käyttäytyminen, jokajohtaa kilpailukieltoon, antaa 10.fille oikeudenmuttei velvollisuutta lopettaa yhteistyö sekäpurkaa tämä Sopimus kokonaisuudessaan taisääntöjä rikkoneen Kohteen osalta.

8. Kilpailukielto ja luottamuksellisuus

Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisinmainittu, tämä Sopimus ei sisällä kumpaakaanOsapuolta rajoittavaa kilpailukieltoa taiyksinoikeutta.

Osapuolet pitävät kaikki toistensa jaKumppanien toimintaan liittyvät ja Sopimuksenmukaista yhteistyötä tehtäessä tietoonsasaaneet asiat luottamuksellisina niinsopimusaikana kuin sen päättymisen jälkeen.

9. Peruutusehdot ja vahingot

Tilaus voidaan peruuttaa tai Kumppaninkirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdämuutoksia seitsemän (7) päivän kuluessatilauksen kirjauspäivästä, jona aikanaperuutetusta tilauksesta ei aiheuduKumppanille kustannuksia. Mikäli Kumppaniperuu tilauksen edellä tarkoitetun peruutusajansisällä, palautetaan maksusuoritukset sillämaksutavalla, jota Kumppani on käyttänyttilatessaan elleivät 10.fi ja Kumppani sovimuusta palautustavasta. Mikäli palveluidentuottaminen on kuitenkin Kumppaninpyynnöstä aloitettu ennen edellä mainitunmääräajan päättymistä ja Kumppani haluaa siitähuolimatta käyttää peruuttamisoikeuttaan, onKumppanin maksettava tilauksen täyttämisestätehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus,joka lasketaan suhteellisena osuutena tilauksenkokonaishinnasta. Myöhemmin peruutetuttilaukset eivät vapauta Kumppaniamaksuvelvoitteesta.

Yhteistyö ei perustu sponsoroinnin Kohteenurheilusuorituksiin. Kohteen urheilumenestystai osallistuminen kilpailuihin, otteluihin taitapahtumiin ei ole korvausten peruste elleitilauksen erityisehdoissa muuta mainita.Kumppanin pettymys edellä mainittuihin ei olehyväksyttävä peruste Sopimuksenperuuttamiselle tai irtisanomiselle lukuunottamatta mitä on mainittu kohdassa 4. 10.fi eiole velvollinen vakuuttamaan Kohdetta eikä olevastuussa Kohteen loukkaantumisesta, tämänaiheuttamista vahingoista tai välillisistä jaepäsuorista vahingoista.

Siinäkin tapauksessa, että Kumppani käyttääsponsoroinnin Kohteen oikeuksia tai 10.fintuottamaa sisältöä, 10.fi ei ole vastuussaKumppanin toteuttamista kampanjoista taimuusta markkinoinnista eikä siitä, ettäKumppanin mahdollisesti markkinoinnissaankeräämät käyttäjien henkilötiedot ovat laillisestikerättyjä ja että Kumppanilla on riittävä laillinenperuste henkilötietojen käsittelemiseksi jaluovuttamiseksi eri käyttötarkoituksissa.

Kummankin osapuolen vahingonkorvausvastuuon rajattu kaikissa olosuhteissa Kumppanin 12kuukauden aikana 10.fille maksamienkorvausten yhteenlaskettuun määrään.

Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteidentäyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyytämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta(ylivoimainen este), osapuoli vapautuusopimusvelvoitteidensa täyttämisestä jaseuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuinolosuhteet edellyttävät.Vapauttamisperusteeksi katsotaan myösviranomaisen tai pankin virhe tai viivästys,laitteisto- ja ohjelmistovika-, tietoliikenteen taiyhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriösekä verkkolaskuoperaattorin toimenpide.Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä onviipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

10. Voimassaolo ja muutokset

Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita,Sopimus alkaa tilausvahvistuksen mukaisissasopimusjaksoissa ja on voimassa toistaiseksi.Kumpikin Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoaSopimuksen päättymään kuluvansopimusjakson loppuun toimittamalla kirjallisenirtisanomisilmoituksen toiselle Osapuolelle 30vuorokautta ennen uuden sopimusjaksonalkamista. Kirjalliseksi ilmoitukseksihyväksytään sähköposti. Sopimuksen päättymisen jälkeen 10.fillä säilyy sopimuksenaikana syntyneet oikeudet tuotettuun sisältöönja kumpikin Osapuoli vastaa velvollisuuksistaanKohteita kohtaan 12 kuukauden ajan.

10.fillä on oikeus tarvittaessa muuttaapalveluiden laskutusjaksoittain veloitettavaahintaa ja maksuperustetta ilmoittamallamuutoksesta Kumppanille sähköpostillavähintään kolmekymmentä (30) vuorokauttaennen muutoksen voimaantulopäivää.Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitustaseuraavan laskutusjakson alussa. Kumppanillaon tällöin hinnan muutoksen perusteella oikeusirtisanoa Sopimus kyseisen palvelun taisponsoroinnin Kohteen osalta päättymäänilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanominentulee tällöin voimaan sen laskutusjaksonlopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

10.fi:llä on oikeus siirtää tilaukseen liittyvätoikeutensa ja velvollisuutensa osin tai kokonaankolmannelle osapuolelle ja korvata nämä Yleisettilausehdot uusilla ilmoittamalla siitäKumppanille.

11. Kerättävät tiedot ja evästeet

Kumppani luovuttaa tilausta tehdessäänyhteystietonsa, jotka sisältävät mm. yrityksenyhteyshenkilön tai pienyrittäjän nimen,sähköpostiosoitteen, postiosoitteen japuhelinnumeron sekä yritysasiakkaan y-tunnuksen ja laskutustiedot.

Yritysasiakkaan puolesta toimivalla tulee ollatoimivalta sitoutua tekemiinsä verkkotilauksiin.10.fillä on oikeus olla hyväksymättä tilausta,mikäli kaikkia pyydettyjä asiakastietoja ei oleannettu tai tiedot on annettu puutteellisesti taiepäasiallisesti tai mikäli Kumppani ei muutointäytä asetettuja edellytyksiä.

Kumppanin tiedot tallennetaan 10.finasiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetäänkumppanisuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon,laskutukseen sekä kumppaneille suunnattuunviestintään, markkinointiin ja myyntiin.Kumppani voi tarkastaa itseään koskevat tiedotottamalla kirjallisesti yhteyttä alla olevaanosoitteeseen. Kaikki asiakastiedot käsitelläänluottamuksellisesti.

10.fi käyttää verkkopalvelussa myös evästeitä,mikä mahdollistaa verkkopalvelussa vierailevienKumppaneiden seurannan ja helpottaaasioimista. Evästeiden käytön voi kytkeä poisinternet- selaimen asetuksista, muttapoiskytkentä voi vaikuttaa verkkotilauksenasianmukaiseen toimintaan. Henkilötietolainmukainen rekisteriseloste on nähtävissä 10.finverkkosivuilla.

12. Sovellettava laki ja yhteystiedot

Tilaukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomenlakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritäänratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisinneuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johdaosapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaanerimielisyydet 10.fin kotipaikankäräjäoikeudessa.

Yhteystiedot näihin ehtoihin liittyviä yhteydenottoja varten ovat seuraavat:

10 Sports Marketing Hub Oy

Helsingin Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki

info@10.fi